Strandskyddarnas hemsida ligger numera på www.strandskyddarna.com

Strandskyddarna - Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande generationer får rimliga möjligheter att nå och vistas vid våra stränder. En viktig aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv
Läs mer

2017-07-03  Mark-och miljödomstolen upphäver Lysekils kommuns beslut att anta detaljplan för S Stockevik på Skaftö i Lysekils kommun (mål nr P 4146-16). Detaljplanen innebär att ett hotell/friskvårdsanläggning/spa samt 13 villor skall byggas för ca 750 miljoner på ett större orört område i den yttersta skärgården ut mot Skagerack. Exploateringen kommer att ske delvis på strandskyddad mark. Domstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att etableringen innebär påtaglig skada på naturområdet och att några särskilda skäl inte föreligger för att medge dispens från strandskyddet. Lysekils kommun har överklagat till miljööverdomstolen.

2017 Moderaterna vill kraftigt minska skyddet för stränderna i Sverige. Motion till riksdagen
2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M). Plan för ett starkare Sverige – reformer för
fler bostäder. I motionen framgår att det nuvarande generella strandskyddet på 100 m minskas till 50 m. Möjligheten till utvidgning minskar från 300 m till 100 m. Endast vissa områden skall få strandskydd i Sverige. Dessutom föreslås att kommunerna ges större beslutanderätt och möjligheten till överklagningar begränsas. Förslagen är så omfattande, enligt Strandskyddarna, att om det genomförs så kommer det att bli som i södra Norge och i flera andra länder. 

   

.