Aktuellt

Strandskyddsdispens kan inte ges i Lysekils kommun (maj 2017).                                                                                                              Ärende: En större parkering på 6000 m2 på fastigheten Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:5.                                                                                                       Dom: Miljödomstolens beslut 2017-05-04 (mål nr M 4302-16).                                                                                                                                                     Strandskyddarna överklagar och domstolen ändrar länsstyrelsens beslut och upphäver miljönämndens beslut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Strandskyddsdispens kan inte ges i Tjörns kommun (april 2017).                                                                                                                              Ärende: Ett allaktivitetshus med bastu på fastigheten Tjörn Stockevik S:3.                                                                                                                     Beslut: Länsstyrelsen 2017-04-22 (dnr 526-993-2017 och 505-1055-2017).                                                                                                                               Strandskyddarna överklagar och länsstyrelsen upphäver Tjörns kommuns beslut. Länsstyrelsen anger att inget av de sex särskilda skälen i 7 kap 18 c § i miljöbalken är tillämpligt i ärendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gullmarsbadens camping, Lysekils kommun (februari 2017): En närboende har begärt att det skall ske en ny dispensprövning eftersom campingen varit stängd under flera år. Miljönämnden har beslutat att inte begära in en dispensansökan då fasta villavagnar har stått uppställda och haft hyresgäster. Dock utanför strandskyddat område. Strandskyddarna har överklagat till länsstyrelsen eftersom det inte skett någon camping på strandskyddat område under 4 år. Enligt tidigare domstolsbeslut skall det ske en förnyad dispensprövning efter ett (1) år.