Rättsfall

 

Nätverket Strandskyddarna har rätt att överklaga!

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i år avvisat överklagan från Strandskyddarna i strandskyddsärenden, med hänvisning till att föreningen inte varit sakägare i fallen och att föreningen inte varit tillräcklig stor för att representera allmänheten. I dom från Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt  upphävs Länsstyrelsens beslut med hänvisningtill beslut i EU-domstolen.


Förvaltningsrätten i Göteborg upphäver Lysekils miljö  och byggnadsnämnds beslut!

Förvaltningsrätten i Göteborg upphäver Lysekils miljö  och byggnadsnämnds beslut!  4 februarifattade Lysekils miljö och byggnadsnämnd ett principbeslut om att strandskyddsdispens behöver prövas vid i bygglovsärenden vid tillbyggnad av huvudbyggnads utökning med mer än 100 %.

Detta kan tolkas som att strandskyddsdispens inte behöver sökas i bygglovsärenden vid tillbyggnader som understiger 100%
Enligt förvaltningsrätten strider beslutet mot Miljöbalken och upphäver beslutet


 

Miljödomstolen har upphävt länsstyrelsens strandskyddsdispens för odling av musslor i Trälebergskilen norr om Lysekil. På grund av det starka riksintresset för turism och friluftsliv norr om Lysekil enligt miljöbalken och närheten till ett naturreservat samt att aktuellt vattenområde är utpekat i kommunens översiktsplan som område för närrekreation.